Bij Initio kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor diagnostiek en behandeling van:

Articulatiestoornis

We spreken van een articulatiestoornis als (sommige) spraakklanken consequent anders worden geproduceerd. Hierbij worden spraakklanken bijvoorbeeld weggelaten (vb. praat ➞ paat), vervangen door een andere spraakklank (vb. praat ➞ plaat) of vervormd.

OMFT

Bij dit probleem is er sprake van een foutieve tongpositie bij slikken en/of spraak. Hierbij wordt u meestal doorverwezen door de tandarts of orthodont wegens een foutieve slikact en/of interdentaliteit.

Taalontwikkelingsstoornis/dysfasie

We spreken van een taalontwikkelingsstoornis als het taalbegrip en/of de taalproductie afwijkend of vertraagd verloopt in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Hierbij gaat het niet om het verwerven van een tweede taal, maar het aanleren van de moedertaal.

Leermoeilijkheden en leerstoornissen

We spreken van leerstoornissen als problemen met lezen, spellen en/of rekenen, ondanks extra begeleiding, hardnekkig blijven voortduren. Hierbij liggen de prestaties duidelijk lager dan deze van leeftijdsgenootjes. We onderscheiden dyslexie, dysorthografie en dyscalculie:
  • Dyslexie (leesstoornis) staat voor hardnekkige problemen met lezen.
  • Dysorthografie (schrijfstoornis) staat voor hardnekkige spellingsproblemen, vaak in combinatie met een gestoord handschrift.
  • Dyscalculie (rekenstoornis) staat voor hardnekkige problemen met rekenen.

Afasie

We spreken van afasie bij een verworven taalstoornis als gevolg van een hersenletsel. Hierbij is de taalproductie, het taalbegrip, het lezen en/of schrijven gestoord. Problemen als woordvindingsmoeilijkheden, vervormen van woorden, moeilijk begrijpen van opdrachten en taal, niet meer kunnen schrijven,… treden dan op. De kenmerken en ernstgraad zijn afhankelijk van de grootte en de plaats van het letsel.

Dysartrie

We spreken van dysartrie bij een verworven spraakstoornis als gevolg van een hersenletsel. De spraakverstaanbaarheid is verminderd door een verstoorde of verzwakte werking van de spraakmusculatuur. Ook hier is de ernstgraad wisselend.

Spraakapraxie

We spreken van spraakapraxie of apraxie van de spraak bij een verworven spraakstoornis als gevolg van een hersenletsel. Spontaan kunnen bepaalde bewegingen gevormd worden, maar men kan ze niet bewust oproepen en controleren.

Dysfagie

We spreken van dysfagie bij een stoornis in de slikfunctie. Door verslikken tijdens drinken of eten komt er voedsel in de luchtpijp terecht. Dit kan gevaarlijk zijn.